Op 14 oktober vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Dit jaar anders dan wij gewend zijn: in de herfst, digitaal, vanuit de Rembrandtzaal en veel korter dan gebruikelijk. Heel vreemd om als bestuur niet direct met u in contact te staan. Echter, we kunnen qua organisatie terugkijken naar een geslaagde avond.

Als VDM zijn we Peter Schoon en zijn collega’s zeer erkentelijk voor hun medewerking om deze avond mogelijk te maken. Bijna 60 leden hadden zich aangemeld om de ALV digitaal bij te wonen.

Een aantal vragen was door de leden van te voren ingediend en van te voren door het bestuur beantwoord. Omdat er van te voren verder geen reactie is ontvangen op de geagendeerde stukken, heeft het bestuur daarmee geconstateerd dat er geen bezwaren waren tegen de voorgelegde stukken. Daarmee zijn het financieel en secretarieel jaarverslag goedgekeurd door de ALV en is decharge verleend aan het bestuur voor het verantwoordingsjaar 2019. Daarnaast heeft het bestuur mevrouw De Heer-Coenradie bedankt voor haar lidmaatschap van de kascommissie en is de heer Jan Willem Spijkman benoemd tot lid van deze commissie. Voorts hebben wij afscheid genomen van onze bestuursleden Kitty van Hoorn en Paul Hendriks. Zij werden opgevolgd door Niels Zegers en Marleen Bartelts-Schilt als bestuurslid activiteiten en penningmeester.

Daarnaast is een vervolgstap gezet in het proces van visievorming van VDM en is het VDM-restauratiefonds officieel aan de leden gepresenteerd. Het bestuur was dan ook erg blij met een bijdrage van de conservator Sander Paarlberg door het mogelijk te restaureren werk van Benjamin Cuyp nader toe te lichten.
De ALV eindigde met de behandeling van de wijziging van de maand waarin de ALV gehouden zal worden. In plaats van juni zal dit in de toekomst mei worden. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u naar de conceptnotulen van deze ALV. Deze zullen op de verenigingswebsite te zijner tijd beschikbaar worden gesteld.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de ALV dan kunt u contact opnemen met de secretaris: richard@verengingdordrechtsmuseum.nl

Richard Coenraad, secretaris VDM

Meer kunst in beeld

Seizoensbericht

Winterbericht 2020

Uitgelicht

Het curatorenprogramma 2020 van VDM en Dordrechts museum

Verslag activiteit

Museummaatje