Liefhebbers van kunst en cultuur

Liefhebbers van kunst en cultuur

Vereniging Dordrechts Museum (VDM) , een van de oudste museale verenigingen in Nederland, heeft in 2023 ca. 1100 leden. Allen zijn geïnteresseerd in en betrokken bij kunst en cultuur, maar ook ambassadeurs van de Dordtse Musea.
VDM houdt zich intensief bezig met activiteiten voor leden, stimuleren van museumbezoek, organiseren van lezingen, excursies, concerten en zo voorts. De vereniging geeft financiële steun aan museumpublicaties en werkt samen met de musea. Veel leden zijn als vrijwilliger betrokken bij het reilen en zeilen van VDM en de Dordtse musea, ook bij bijzondere tentoonstellingen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

Stimulering van brede samenwerking in de stad

VDM is actief betrokken bij kunst, cultuur en historie in Dordrecht. De vereniging zoekt samenwerking met anderen.

Ruim 1100 actieve liefhebbers van kunst

Als ambassadeurs van de musea genieten ze van kunst, vertellen er over en participeren de leden in activiteiten.

Stimuleren van hedendaagse kunst

Gestart als museum van hedendaagse kunst, stimuleren we nog steeds jonge kunstenaars.

De geschiedenis - van het begin in 1842 tot heden

Geschiedenis

Oprichting van de Vereniging Dordrechts Museum

Vereniging Dodrrechts Museum heeft in 2022 haar 180-jarig bestaan gevierd. Het is lang geleden dat vijf kunstliefhebbers en -verzamelaars onder aanvoering van J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle, zich inzetten voor het duurzaam bewaren van de werken van oude en levende meesters en daarmee jonge kunstenaars wilden inspireren tot navolging. Zij nodigden stadgenoten uit zich bij hun plan aan te sluiten en op 26 november 1842 vond de oprichting van  Vereniging Dordrechts Museum plaats in het lokaal van Jan Peeren aan de Wijnstraat.

Een bescheiden en exclusief begin

boterbeursEen Museum zoals we het nu kennen, kwam nog niet op in de hoofden van onze voorgangers. Zij vestigden zich op de bovenverdieping van de Boterbeurs aan de Wijnstraat en openden hun deuren de eerste dertig jaar alleen voor leden en hun huisgenoten op de eerste dinsdag van de maand tussen 11 en 15 uur. Een exclusief gebeuren! In stilte werkte het bestuur aan de uitbreiding van de collectie en liet daar eens in de maand de leden van de vereniging van meegenieten.

De groei van de collectie

De bestuursleden van de vereniging droegen persoonlijk bij aan de collectie. Zo legde bestuurslid Herman de Kat van Oost- en West – Barendrecht het contact met Ary Scheffer, de Dordtse schilder die in Parijs furore had gemaakt. Deze doneerde in 1856 een aantal van zijn werken. Bestuurslid Leendert Dupper Wzn vermaakte in zijn testament een aantal moderne schilderijen aan het Dordrechts Museum en schonk bovendien een bedrag van f100.000, – voor de aankoop van nieuwe kunstwerken.

De donaties van de erven Scheffer

In 1895 overleed dr. René Marjolin, de schoonzoon van Ary Scheffer. Deze vermaakte aan het Dordrechts Museum een bedrag van 200.000 Franse francs, op voorwaarde dat de gemeente een passende ruimte beschikbaar zou stellen voor de werken van Scheffer. De weduwe van René Marjolin en dochter van Ary Scheffer, Cornelia Marjolin-Scheffer, overleed in 1898. Zij liet het Dordrechts Museum alle schilderijen en andere kunstwerken van haar beroemde vader na, met nog 10.000 Franse francs voor de inrichting van twee ‘Schefferzalen’.

De relatie met de gemeente Dordrecht

Naarmate de collectie van de vereniging groeide namen de werkzaamheden van het bestuur en de kosten van het bewaren en onderhouden van de kunstschatten toe. Daarom deed het bestuur een beroep op de Gemeente Dordrecht (naast vele genereuze giften uit eigen zak). De gemeente zegde subsidie toe en eiste daar tegenover een reglement, een Raad van Toezicht (waarvan één lid door de gemeenteraad zou worden benoemd), een catalogus en eens per maand een gratis openstelling voor het publiek (dat werd na korte tijd ‘tegen betaling van 10 cent’). In de jaren 1856 – 1870 kreeg dit alles zijn beslag. Vanaf 1870 bleef het aantal leden van de vereniging groeien en het aantal bezoekers gestaag toenemen.

Het Museumgebouw

museumgebouw.ZqmiipsGmGAllengs paste het gestaag groeiende kunstbezit niet meer in de Boterbeurs. In 1880 had de gemeente al ingestemd met de uitbreiding van het museum met een tweede zaal, maar toen in 1899 het Scheffer-legaat naar Dordrecht kwam, moest er naar een andere locatie worden uitgeweken. De gemeente Dordrecht stelde het voormalige Krankzinnigengesticht aan de Lindengracht ter beschikking. Na een grondige verbouwing kon het nieuwe Museum daar op 6 juli 1904 zijn deuren openen. Na verbouwingen in de jaren 1970 en 2000, kreeg het Museum het uiterlijk dat het nu nog heeft.

Reclame

Zien en gezien worden, daar draait het om bij een museum. Om publiek te trekken ging het Museum reclame maken in de boten van Fop Smit en door artikelen in de plaatselijke pers. De gemeente droeg haar steentje bij door de bewegwijzering in de stad te verzorgen en de naam Lindengracht te veranderen in Museumstraat. Bovenal zorgde het museum zelf steeds voor nieuwe aanwinsten en aansprekende tentoonstellingen. De Vereniging Dordrechts Museum bleef bij dit alles zeer betrokken en bevorderde de belangen van het Museum waar het maar mogelijk was.

Niek Hendrix wint De Scheffer 2022

De Scheffer

De oude idealen van de Vereniging Dordrechts Museum zijn ook anno 2022 nog steeds springlevend. Vanuit het Scheffer-legaat ondersteunt de Vereniging elke twee jaar het werk van een jonge (bij voorkeur Dordtse) kunstenaar, door toekenning van De Scheffer of door een aankoop en een expositie in het Dordrechts Museum.

De Scheffer 2022 is gewonnen door kunstenaarNiek Hendrix.
Hendrix overtuigde de jury door de spectaculaire en betekenisvolle kleurenrijkdom in een schilderij vol vogels van allerlei pluimage, een doek waarmee hij uit de lijst treedt: hij bouwde een ruimtelijke installatie als uiterst verfijnd reclamebord voor de kunstgeschiedenis, de actuele kunst en onze wereld vol kleurnuances.

Schenkingen en donaties

Geef  aan Vereniging Dordrechts Museum tijdens uw leven of bij erfstelling.
Wat zijn de mogelijkheden om te geven aan kunst en cultuur?