Algemene Leden Vergadering

 

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering staat dit jaar gepland op woensdag 19 mei 2021 in De zaal van het Dordrechts Museum.

In verband met COVID-19 en de aanhangig zijnde maatregelen heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV dit jaar wederom enkel op digitale wijze te laten plaatsvinden via een livestream vanuit het Dordrechts Museum. Er is voor gekozen in deze ALV louter de stukken te behandelen die de wet ons voorschrijft. Wij hopen in juni/juli van dit jaar u te kunnen uitnodigen voor een samenzijn in het Dordrechts Museum.

Wij vragen om uw begrip.
U kunt hieronder de stukken raadplegen, zoals het secretarieel en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordingsjaar 2019.
Eventuele vragen kunt u richten aan de secretaris: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl