Algemene Leden Vergadering

Algemene ledenvergadering 2023

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt elk jaar in de maand mei gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en worden het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast wordt er een lezing georganiseerd en vindt de afsluiting plaats met een borrel.

De Algemene Ledenvergadering staat dit jaar gepland op woensdag 10 mei 2023 om 19.30u in De Schoumanzaal van het Dordrechts Museum.

U kunt hieronder de stukken raadplegen, zoals het secretarieel en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordingsjaar 2022. De stukken worden op de avond niet op papier aangeboden.

Eventuele vragen kunt u richten aan de secretaris: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl