Vereniging Dordrechts Museum (VDM) probeert zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Basis daarvoor is het werkplan: “betrekken en betrokken houden”. In werkgroepen worden plannen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd. Zo dragen we samen bij aan een brede betrokkenheid bij kunst en cultuur en benutten we de aanwezige kwaliteiten van leden. Incidenteel worden werkgroepen gevormd rond een speciale activiteit. Wilt u mee doen? Mail naar info@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep activiteiten

Deze werkgroep maakt plannen voor diverse activiteiten per jaar. Het programma wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. De leden werken mee aan de organisatie, uitvoering en evaluatie. De werkgroep stelt zich ten doel om met een gevarieerd aanbod zoveel mogelijk verenigingsleden te laten participeren. Tentoonstellingen in de eigen musea zijn daarbij vertrekpunt. De werkgroep bestaat uit: Ans van Baal – Clijsen, Anneke Bakker, Joes van Lenten en Niels Zegers bestuurslid.

Suggesties of vragen: mail naar niels@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep public relations

De werkgroep public relations zorgt dat VDM door middel van in- en externe communicatie uitingen bekend wordt bij haar (potentiele) leden en andere publieksgroepen. Zij draagt zorg voor de kwartaalberichten, de website, social media, diverse hulpmiddelen als folders of flyers, informatie aan de media en afstemming met de Dordtse Musea. De werkgroep zorgt dat de vereniging gevraagd en ongevraagd in beeld komt. De werkgroep bestaat uit van links naar rechts op de foto: Annemarie van Huis – teksten, Ron Weijers – social media, Peter van den Nieuwendijk- website, Janine van Zoest – bestuurslid, Marijke van Vliet – teksten, /niet op de foto Theun Okkerse -vormgeving.

foto van Joes van Lenten

Vragen of suggesties? Mail publicrelations@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep financiën

Deze werkgroep beheert de financiën van VDM en informeert het bestuur hierover in de kwartaalrapportage. Zij verstuurt de facturen (en zonodig aanmaningen) voor de contributie en controleert betalingen van activiteiten. De invoering van automatische incasso is een belangrijk aandachtspunt. De penningmeester informeert de leden desgewenst over belastingvrije schenkingen aan de vereniging.
De werkgroep bestaat uit:
Jos Faaij – digitalisering en Marleen Bartelts-Schilt, bestuurslid

Beleggingsadvies: Carel Polak en Kees Ripzaad

Vragen of suggesties? mail penningmeester@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep ledenadministratie

De werkgroep ledenadministratie verwerkt de in- en uitschrijving van leden en verzorgt de verzending van de lidmaatschapspassen en informatiemateriaal. Dit gebeurt in beginsel elke woensdagmorgen in onze werkruimte in het Dordrechts Museum, maar in de periode december/januari vaker per week. De werkgroep bestaat uit: Mirela Antonic, Ine Struyk, Jos Faaij, Nico Mookhoek en Richard Coenraad, bestuurslid.

Hebt u suggesties of vragen: mail naar richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep De Scheffer

De werkgroep voert eenmaal per twee jaar werkzaamheden uit rond de nationale kunstprijs De Scheffer en heeft in de andere jaren de mogelijkheid het bestuur een voorstel tot kunstaankoop uit het Schefferfonds te doen. Zie voor meer informatie ‘De Scheffer’ in het menu.
De werkgroep bestaat uit Niels Zegers, bestuurslid VDM en de kernjury: de conservator moderne en hedendaagse kunst van Dordrechts museum, één Dordtse kunstenaar bijvoorkeur lid van Pictura danwel van VDM en een extern deskundige.

Vragen of suggesties? mail naar descheffer@verenigingdordrechtsmuseum.nl

KunstClub078

VDM wil graag meer jongere leden aantrekken om een (leeftijds)gevarieerd publiek aan zich te kunnen binden.
KunstZin is een nieuw initiatief vanuit de adviesraad van VDM waarmee zij leden tussen de 25 en 45 jaar op een dynamische manier wil laten kennismaken en verbinden met het museum.

Leden van de werkgroep:

  • Maaike Haasnoot
  • Marieke Havers
  • Niels van Lopik
  • Mandy Sharabani
  • Richard Coenraad
  • Nelleke Smits