Privacyverklaring Vereniging Dordrechts Museum

Door lid te worden van onze vereniging hebt u ons een aantal persoonsgegevens toevertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze verklaring geven wij een zakelijke weergave van wat meer gedetailleerd is omschreven in ons privacyreglement. Dit reglement kunt u te allen tijde opvragen of inzien bij de secretaris of, bij afwezigheid, de penningmeester.

De persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zijn nodig om ons in staat te stellen een adequate leden- en financiële administratie kunnen bijhouden en u in de gelegenheid te kunnen stellen uw rechten als lid uit te oefenen. Daarvoor verstrekken wij (een deel van) uw persoonsgegevens aan het Dordrechts Museum, de drukker van het Kwartaalbericht, de drukker van de ledenpassen en de uitgever van de vrijwilligerspassen. Via de webformulieren heeft de webbeheerder inzage in de duur u verstrekte gegevens. Ook de provider van de leden- en financiële administratie verwerkt namens ons persoonsgegevens. Met al deze partijen zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij uitgangpunt is dat uw gegevens bij deze instanties even veilig zijn als bij ons. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking door deze instanties.

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze gegeven zijn. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens uit de administratie verwijderd; (web)formulieren over het voorgaande kalenderjaar worden na vaststelling van het jaarverslag voor de ALV van de website verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Gegevens die nog per papieren post binnenkomen, worden in ordners opgenomen. Voor beide manieren van bewaren stellen we werkprocessen op, waarin we beschrijven hoe de technische en organisatorische beveiliging is geregeld.

Foto’s waar u op voorkomt, worden pas op de website gepubliceerd als u te kennen hebt gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, en u kunt een eenmaal verstrekte toestemming altijd weer intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met uw secretaris.

Hebt u een klacht over hoe wij met uw privacy omgaan? Dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ van deze instelling kunt u vinden hoe u dat doet. Twijfelt u of u een klacht kunt indienen? Dan kunt u een gratis telefoonnummer bellen (088 – 1805 250) en uw vragen voorleggen.

Privacyverklaring Vereniging Dordrechts Museum – vastgesteld in de bestuursvergadering van
10 oktober 2018