Home > Activiteiten > De Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering 2019

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Schoumanzaal Dordrechts Museum
19 juni 2019
19.30 uur
gratis

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is opgenomen in het Zomerbericht 2019. De bijbehorende stukken worden op de website geplaatst.

Een beperkt aantal exemplaren ligt voor de vergadering klaar in de zaal.

De agenda ALV 2019 is als volgt:
1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018*
3.  Jaarverslag kalenderjaar 2018 * (ter goedkeuring)
Verslag kascommissie*
Benoemen nieuwe kascommissie
Decharge bestuur
4.  Begroting 2019 * (ter kennisneming)
Stand van zaken belegging vermogen
5.  Presentatie visiedocument
6.  Aftreden secretaris en benoemen nieuw bestuurslid**
Loes Arlman-Rosier is sinds 2011 secretaris van onze vereniging en vindt het tijd om plaats te maken voor iemand anders. Het bestuur heeft Richard Coenraad bereid gevonden haar taak over te nemen en stelt u voor hem te benoemen.
7.    Afscheid Loes Arlman-Rosier
8.    Bijdrage Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum
9.    Presentatie ‘Kunstlub’
10.  Presentatie Schefferaankoop 2018 met toelichting door Ralf Kokke
11.    Rondvraag en sluiting
Hebt u vragen voor de rondvraag? Stuur ze vooraf naar het bestuur (info@verenigingdordrechtsmuseum.nl), zodat het zich kan voorbereiden.

* De met een * gemarkeerde stukken vindt u hieronder.

** Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de statuten wijst het bestuur erop dat leden van VDM tot 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk namen van andere kandidaten kunnen opgeven. Deze opgave moet zijn voorzien van de handtekening van tenminste tien leden en van de akkoordverklaring van de betreffende kandidaat.

Kunst in beeld

  • KunstZin

  • Meer activiteiten