Home > Activiteiten > De Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene Ledenvergadering 2018

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Schoumanzaal Dordrechts Museum
13 juni 2018
19.30 uur
gratis

De agenda van de ALV is al per e-mail verspreid. De bijbehorende stukken (jaarverslag 2017, verslag vorige ALV) zijn op de website geplaatst. Een beperkt aantal exemplaren ligt voor de vergadering klaar in de zaal.

Agenda Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 juni 2018

1. Opening
2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017*
3. Mededelingen
4. Jaarverslag kalenderjaar 2017 * (ter goedkeuring)
Verslag kascommissie*
Benoemen nieuwe kascommissie
Decharge bestuur
5. Begroting 2018 * (ter kennisneming)
6. Nieuwe privacywetgeving
7. Bijdrage van Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum
8. Aftreden penningmeester en benoemen nieuwe bestuursleden**
John Reijnders is sinds 2006 penningmeester van onze vereniging. Gezien de statuten kan hij na drie termijnen niet opnieuw worden benoemd. Het bestuur heeft Paul Hendriks bereid gevonden als penningmeester tot het bestuur toe te treden en stelt u voor hem te benoemen.
De afgelopen jaren bestond het bestuur uit vijf leden. Met name het afgelopen (lustrum) jaar is gebleken dat deze bezetting tamelijk krap is. Met name de aandachtsgebieden werven jonge(re) leden en sponsoren dreigden erbij in te schieten. Het bestuur stelt u dan ook voor, een extra bestuurslid te benoemen. Het bestuur heeft Nelleke Smits bereid gevonden zich speciaal op deze aandachtsgebieden te richten en stelt u voor haar te benoemen.
9. Afscheid John Reijnders
10. Muzikale afsluiting met Olga Malkina
11. Rondvraag en sluiting
Hebt u vragen voor de rondvraag? Stuur ze vooraf naar het bestuur, zodat het zich kan voorbereiden

* De met een * gemarkeerde stukken vindt u op de website

** Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de statuten wijst het bestuur erop dat leden van VDM tot 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk namen van andere kandidaten kunnen opgeven. Deze opgave moet zijn voorzien van de handtekening van tenminste tien leden en van de akkoordverklaring van de betreffende kandidaat.

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten