Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering stond dit jaar gepland op woensdag 13 mei 2020 in De zaal van het Dordrechts Museum.

Zoals reeds eerder is aangekondigd op de website en de digitale nieuwsbrief van het bestuur in april, is het vanwege de coronacrisis niet mogelijk om aan onze statutaire en wettelijke verplichting te voldoen om een algemene ledenvergadering te organiseren binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Het bestuur heeft besloten om de algemene ledenvergadering tot nader order uit te stellen en hoopt dat dit in het najaar kan plaatsvinden. Wij vragen om uw begrip.
Wel kunt u de stukken raadplegen, zoals het secretarieel en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordingsjaar 2019.
Eventuele vragen kunt u richten aan de secretaris: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl