Vereniging Dordrechts Museum (VDM) probeert zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Basis daarvoor is het werkplan: “betrekken en betrokken houden”. In werkgroepen worden plannen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd. Zo dragen we samen bij aan een brede betrokkenheid bij kunst en cultuur en benutten we de aanwezige kwaliteiten van leden. Incidenteel worden werkgroepen gevormd rond een speciale activiteit. Wilt u mee doen? Mail naar info@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep activiteiten

Deze werkgroep maakt plannen voor diverse activiteiten per jaar. Het programma wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. De leden werken mee aan de organisatie, uitvoering en evaluatie. De werkgroep stelt zich ten doel om met een gevarieerd aanbod zoveel mogelijk verenigingsleden te laten participeren. Tentoonstellingen in de eigen musea zijn daarbij vertrekpunt. De werkgroep bestaat uit:
Ans van Baal – Clijsen, Henk Nieboer, Marianne Rosendahl, Len Stronk – Scheepbouwer,  Trudy Verbiest, verwerking aanmeldingen, Anneke Ritsema en Kitty van Hoorn – van Dam bestuurslid.

Suggesties of vragen: mail naar kitty@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep public relations

De werkgroep public relations zorgt dat VDM door middel van in- en externe communicatie uitingen bekend wordt bij haar (potentiele) leden en andere publieksgroepen. Zij draagt zorg voor de kwartaalberichten, de website, diverse hulpmiddelen als folders of flyers, informatie aan de media en afstemming met de Dordtse Musea. De werkgroep zorgt dat de vereniging gevraagd en ongevraagd in beeld komt. De werkgroep bestaat uit:
V.l.n.r. Joes van Lenten – folders, Peter van den Nieuwendijk- website, Neeltje Mooij, bestuurslid, Ellen Nederlof – Facebook, Marijke van Vliet – teksten, Niet op de foto Theun Okkerse -vormgeving

Vragen of suggesties? Mail publicrelations@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep financiën

Deze werkgroep beheert de financiën van VDM en informeert het bestuur hierover in de kwartaalrapportage. Zij verstuurt de facturen (en zonodig aanmaningen) voor de contributie en controleert betalingen van activiteiten. De invoering van automatische incasso is een belangrijk aandachtspunt. De penningmeester informeert de leden desgewenst over belastingvrije schenkingen aan de vereniging.
De werkgroep bestaat uit:
Jos Faaij – digitalisering, Nina Molenaar – kwartaal rapportages, en Paul Hendriks, bestuurslid

Vragen of suggesties? mail penningmeester@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep ledenadministratie

De werkgroep ledenadministratie verwerkt de in- en uitschrijving van leden en verzorgt de verzending van de lidmaatschapspassen en informatiemateriaal. Dit gebeurt in beginsel elke woensdagmorgen in onze werkruimte in het Dordrechts Museum, maar in de periode december/januari vaker per week. De werkgroep bestaat uit: Herman van Berkel, Nico Mookhoek,  Dick Timmermans en Loes Arlman – Rosier, bestuurslid.

Hebt u suggesties of vragen: mail naar loes@verenigingdordrechtsmuseum.nl

werkgroep verzenden

Afscheid van de vouwploeg. Het bestuur heeft 31 mei 2018 afscheid genomen van de vouwploeg van VDM. De Vereniging is hen veel dank verschuldigd. Onder leiding van Cor van der Leer zorgden zij er vele jaren voor dat elk kwartaal uw seizoensbericht keurig werd geadresseerd (met dank aan Jos Faaij) en in enveloppen gevouwen. Indien nodig werd persoonlijke post bijgevoegd. Nu heeft het bestuur besloten het verzenden te automatiseren. Multicopy zal behalve het drukken voortaan ook het verzenden van de kwartaalberichten gaan verzorgen. Persoonlijk geadresseerde post wordt voortaan per e-mail verstuurd, dan wel per post.

Vouwploeg (foto: li→re): Lianne Spoor, Loes Tonino, Rudy Tonino (onlangs overleden), Cor & Wil van der Leer, Joes van Lenten. Inzet: Joan van Strien

 

werkgroep De Scheffer

De werkgroep voert eenmaal per twee jaar werkzaamheden uit rond de nationale kunstprijs De Scheffer en heeft in de andere jaren de mogelijkheid het bestuur een voorstel tot kunstaankoop uit het Schefferfonds te doen. Zie voor meer informatie ‘De Scheffer’ in het menu.
De werkgroep bestaat uit Neeltje Mooij, bestuurslid VDM en de kernjury: 2 werkende leden van Pictura -Ton Kraayeveld, beeldend kunstenaar, Bea de Visser beeldend kunstenaar- en de conservator moderne en hedendaagse kunst van Dordrechts museum Judith Spijksma.

Voor de nationale kunstprijs De Scheffer wordt de jury uitgebreid met een deskundige van een museum buiten Dordrecht.

Vragen of suggesties? mail naar descheffer@verenigingdordrechtsmuseum.nl